ชนิดประเภทและลักษณะของบัตรเครดิต

 ประเภทและลักษณะของบัตรเครดิต

ประเภทและลักษณะของบัตรเครดิต

  ประเภทและลักษณะของบัตรเครดิต
  บัตรเครดิต สามารถจำแนกได้หลายประเภท หากจำแนกตามขอบเขตของการใช้บัตร ก็จะสามารถจำแนกได้คร่าวๆ ดังนี้
  • บัตรเครดิต ประเภทที่ 1 International Credit Card  คือ บัตรเครดิต ที่สามารถใชได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น บัตรเครดิต VISA บัตร Master บัตร Diner's Club และบัตร American Express เป็นต้น
  • บัตรเครดิต ประเภทที่ 2. Local Credit Card คือ บัตรเครดิต ที่ใช้ได้เฉพาะภายในประเทศอย่างเดียว  เช่น บัตรเครดิตธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
  • บัตรเครดิต ประเภทที่ 3. Store Card หรือ Private Label card คือ บัตรเครดิต ที่ใช้เฉพาะร้านค้า ได้แก่ บัตรเครดิตเซ็นทรัล บัตรเครดิตเพาเวอร์บาย บัตรเครดิตเทสโก้โลตัส เป็นต้น
       นอกจากนี้ บัตรเครดิต ยังนิยมจำแนก ตามลักษณะได้อีกบางประเภท ดังนี้ 

       Charge Card 
       เป็น บัตรเครดิต ประเภทที่ผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดหนี้สิน ให้เสร็จสิ้นไปภายในระยะเวลาอันสั้นที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยปกติได้แก่ 1 เดือน บัตรเครดิตประเภทนี้ มีจุดประสงค์ในการใช้สอยเพื่อชำระค่าบริการการเดินทางและท่องเที่ยวพักผ่อน ( Travel and Entertainment Card ) เป็นสาคัญ  บัตรเครดิต ประเภทนี้มักไม่ค่อยจำกัดวงเงิน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กลุ่มเป้าหมายคือนักบริหารหรือบุคคลผู้มีฐานะทางการเงินดี ที่ต้องเดินทางหรือต้องเลี้ยงรับรองแขกอยู่เป็นประจำ บัตรเครดิตประเภทนี้ ได้แก่ บัตร Diner's Club และบัตร American Express Card ( AMEX )

       Credit Card หรือ  Bank Card
          เป็นบัตรเครดิต ที่มักออกโดยสถาบันการเงินออกร่วมกับสถาบันบัตรเครดิตต่างประเทศ (International Credit Card) หรือสถาบันการเงินออกบัตรเครดิตเป็นของตนเอง ( Local Credit Card ) บัตรเครดิตนี้ นอกจากมีลักษณะการชำระเช่น เดียวกับ Charge Card คือต้องชำระยอด หนี้สินให้เสร็จสิ้นไปภายในระยะเวลาอันสั้นที่กำหนดไว้  ซึ่งโดยปกติ ได้แก่ 1 เดือนหรือ 30 วัน โดยไม่เสียดอกเบี้ย ผู้ถือบัตรเครดิต ยังสามารถเลือกชำระเงินคืนแต่เพียงบางส่วนได้ด้วยการใช้สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) โดย เสียดอกเบี้ยด้วยก็ได้ ในกรณีนี้ยอดค้างชำระของบัตรเครดิตจะแปลงสภาพเป็นเงินกู้ที่ต้องผ่อนชำระ เป็นรายงวด อันเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ออกบัตรอีกทางหนึ่ง   และ อีกด้านหนึ่งเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการชำระหนี้ของผู้ถือบัตรโดย บัตรเครดิต ประเภทนี้มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายในการชำระค่า สินค้าและบริการสําหรับการดำรง ชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ มักมีการจำกัดวงเงินให้สินเชื่อ (Credit Line) ไว้ในระดับหนึ่ง บัตรเครดิตชนิดนี้ ได้แก่ บัตร VISA บัตร Master Card บัตรเครดิต ธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น  นอกจากนั้น บัตรเครดิต ประเภท Bank Card นี้ ยังสามารถออกร่วมกับบริษัทห้างร้านต่างๆ ซึ่งนิยมเรียกว่า Affinity Card หรือ Co-Brand Card โดย ผู้ถือบัตรลักษณะนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ หรือส่วนลดจากบริษัทห้างร้านที่ออกบัตรเพิ่มเติมตามที่กำหนดด้วย เช่น บัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับห้างสรรพสินค้าซึ่งนอกจากลูกค้าจะได้รับ เครดิตแล้วยังใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบางประการตามที่ห้างสรรพสินค้า กำหนดได้อีกด้วย

    Store Card หรือ Private Label card
        บัตรเครดิต ที่ร้านค้าซึ่งโดยมากจะเป็นร้านสรรพสินค้าใหญ่ ๆ เป็นผู้ออกให้ แก่ลูกค้าโดยตรง เพื่อใช้ซื้อสินค้าและบริการในเครือข่ายหรือในสถานประกอบการ ของตนซึ่งมีลักษณะคล้ายบัตรเครดิต ยุคแรกเริ่มนั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายของร้านค้าหรือของห้างนั้นๆ

    Cash Card
        บัตรเครดิต ที่เมื่อผู้ถือบัตรนำไปแสดงต่อธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้วสามารถเบิก เงินสดล่วงหน้า ได้จากธนาคารผู้ออกบัตร หรือเบิกเงินสดล่วงหน้าได้โดยเบิกเงินจากเครื่อง ATM ที่เข้าร่วมให้บริการ ซึ่งผู้ใช้จะต้องเสียค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

    Debit Card
         เป็นบัตรที่ไม่มี สินเชื่อ ใช้เบิกเงินสดหรือใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ โดยร้านค้าจะเรียกเก็บด้วย บริการ แม้บัตรเดบิตจะมีลักษณะที่ไม่ หักบัญชีของผู้ถือบัตรโดยตรงจากธนาคาร หรือหักผ่านระบบเครือข่ายของสถาบันบัตรเครดิตเหมือนกับบัตรเครดิต 5 ประเภทข้างต้น

        แต่ในปัจจุบัน ตามประกาศของ ณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งประกาศให้ ธุรกิจบัตรเครดิต เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา กำหนดให้ "บัตรเครดิต"  หมายความรวมถึงบัตรเดบิตด้วย ความหมายของบัตรเดบิต บัตรเครดิต อาจมีลักษณะหนึ่งลักษณะใดหรือหลายลักษณะร่วมกันตามที่ได้อธิบาย ข้างต้นไว้ก็ได้  อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) ได้ให้ ความหมายของบัตรเครดิต  คือ บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ค่าบริการหรือค่าอื่น ใด และวิธี การที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดเพื่อใช้ชำระ ค่าสินค้า แทนการชำระด้วยเงินสดหรือเพื่อใช้เบิกถอนเงินสด แต่ไม่รวมถึงบัตรที่ได้มีการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้าแล้ว


แท็กซ์,บัตรเครดิต,บัตรกดเงินสด,บัตรเงินสด,สมัครบัตรกดเงินสด,บัตรผ่อนสินค้า,บัตรเครดิตกสิกรไทย,บัตรเครดิตกรุงไทย,บัตรเครดิต ktc,บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ,ทำบัตรเครดิต,กสิกร,กรุงศรี ,บัตรกรุงศรี,ktc บัตร เครดิต,ความหมายของบัตรเครดิต,Debit Card,บัตรเดบิต,ธุรกิจบัตรเครดิต,สคบ.,Store Card หรือ Private Label card,Charge Card