ปัญหา "บัตรเครดิต" ปัญหาเรื่องการเงิน ร้องเรียนทีไหนดี

ร้องเรียนปัญหาบัตรเครดิต

ปัญหา "บัตรเครดิต" ปัญหาเรื่องการเงิน ร้องเรียนทีไหนดี /// ยิ่งมีการแข่งขันธุรกิจบัตรเครดิตเยอะ ปัญหาเรื่องบัตรเครดิตก็ยิ่งมีเยอะเหมือนเงาตามตัว ประกอบกับเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินมีความหลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น เรา (ผู้ใช้บริการทางการเงิน) จึงจำเป็นจะต้องเข้าใจในบริการทางการเงิน ซึ่งในบางครั้งไม่เพียงแค่เรา แม้แต่เจ้าหน้าที่บางธนาคารเองก็ยังไม่สามารถเข้าใจบริการทางการเงินของตนเองได้ทั้งหมด อีกทั้งเพื่อให้สามารถเลือกใช้รูปแบบบริการด้านการเงินให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา รวมถึงรู้เท่าทันกลโกงด้านการเงิน เช่น กลโกงบัตรเครดิต กลโกงแชร์ลูกโซ่ กลโกงบัตรเครดิตปลอม เป็นต้น จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดตั้ง ศคง. หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน​​ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน


ศคง. มีบทบาทหน้าที่หลัก ดังนี้

  • ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน : ​เกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบั​นการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภ​ายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. เพื่อเป็นช่องทางรับฟัง ช่วยแก้ไขปัญหา และติดตามผลให้แก่ประชาชน รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการเงินที่ ธปท. ดูแล ได้แก่ ธนบัตร พันธบัตร และกฎระเบียบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ​
  • ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงิน : เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นทางการเงินอย่างเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้ เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวางแผนการเงินสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง โดยดำเนินการผ่านสื่อความรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ​ๆ​​​​
  • ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของ ธปท. : ในการกำกับดูแลให้สถาบันการเงินให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยการส่งผ่านข้อมูลปัญหา ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบายตรวจสอบและกำกับดูแลสถาบันการเงินให้ดำเนินการ​อย่างถูกต้องและคำนึงถึงสิทธิขั้น​พื้นฐานของผู้ใช้บริการทางการเงินต่อไป

ประชาชนสามารถติดต่อ ศคง. เพื่อขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนได้หลายช่องทาง ดังนี้

  • ติดต่อด้วยตัวเอง  หรือจดหมาย


  1. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (อาคาร 3 ชั้น ​​5) 273 ถนนสามเสน  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  2. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สำนักงานภาคเหนือ 68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรสาร : 0-5393-1103
  3. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ​393 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทรสาร : 0-4324-1045
  4. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สำนักงานภาคใต้ 472 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรสาร : 0-7423-4701


    หากจะเปรียบเทียบแล้วก็คงเหมือน มี ศคง. ก็เหมือนมีที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ใกล้ๆก็ไม่น่าจะผิดนัก หากใครต้องการคำปรึกษาหรือมีปัญหาการใช้บริการทางการเงิน สามารถยกหูโทรหา ศคง. ได้ที่เบอร์ 1213 ไม่ว่าจะมีข้อสงสัย เรื่อง บัตรเครดิต การออมเงินการคำนวณดอกเบี้ย อยากปรึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ ถูกติดตามหนี้อย่างไม่เป็นธรรม ถูกมิจฉาชีพโทรมาหลอกให้โอนเงิน ถูกขโมยข้อมูลในบัตรเครดิต ถูกแฮกข้อมูลและขโมยเงินจากบัญชี ถูกติดตามหนี้อย่างไม่เป็นธรรม ก็สามารถโทรไปปรึกษาได้